U Nar. nov., br. 33 od  24. ožujka 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_33_681.html koji stupa na snagu 1. Travnja 2015.

S obzirom na promjene područja nadležnosti općinskih sudova potrebno je način dodjeljivanja ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima uskladiti s novom mrežom općinskih sudova i njihovim područjem nadležnosti.

Sud će ostavinske predmete dodjeljivati u rad javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti sukladno pravilniku koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Pravilnikom će se, unutar područja nadležnosti pojedinog suda, odrediti uža područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima, prema kriteriju blizine mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište.

Objavljeno: 26.03.2015.

natrag