U Nar. nov., br. 33 od  24. ožujka 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_33_677.html koji stupa na snagu 1. travnja 2015.

Navedene izmjene Zakona Vlada RH je uredila Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14), koja je ovim izmjenama Zakona ukinuta.

Zakonom je izvršeno usklađivanje propise o životnom partnerstvu osoba istog spola, te se omogućuje ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu osiguranim članovima obitelji osoba koje su sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, kao i članovima obitelji osoba koje nisu sklopile partnerstvo (neformalno životno partnerstvo), a njihova životna zajednica se može izjednačiti sa izvanbračnom zajednicom. Također, pravo na produženo osiguranje osigurat će se i životnom partneru osiguranika, koji je sklopio životno partnerstvo s osobom istog spola pod uvjetima propisanim za bračnog druga.

Osiguranici koji navrše 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja imaju pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, a dosadašnji korisnici prijevremene starosne mirovine zbog dugogodišnjeg osiguranja prevode se na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika.

Usklađivanjem ZOMO-a sa ZOMF-om osiguranicima kojima se mirovina određuje pod povoljnijim uvjetima, a koji su osigurani u II. mirovinskom stupu, omogućit će se određivanje invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema odredbama ZOMO-a - mirovina će im se odrediti kao da su bili osigurani samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinski stup). Članovima obitelji tih osiguranika čija sredstva s osobnog računa nisu naslijeđena, omogućit će se određivanje obiteljske mirovine kao da je osiguranik bio osiguran samo u I. mirovinskom stupu.

U pogledu uvjeta za stjecanje i određivanje nove mirovine starosne ili prijevremene starosne mirovine korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, koji su bili obvezno osigurani u mirovinskom osiguranju nakon ostvarivanja prava na mirovinu izjednačiti će se s korisnicima starosne, odnosno prijevremene starosne mirovine.

Korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, omogućuje se stjecanje prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti neovisno o stjecanju statusa osiguranika nakon ostvarivanja prava na mirovinu.

Propisuju se rokovi za dostavu podataka za vođenje matične evidencije Zavoda, na način da se omogućuje obvezniku pravnoj osobi da Zavodu dostavi podatke o početku/prestanku i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno od nastale promjene u poslovanju.

Samostalni obveznici doprinosa obvezni su HZMO-u dostaviti podatke o početku i prestanku osiguranja u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar (npr. obrtni registar, registar nositelja ili člana OPG-a itd.). Za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja, obveznik je dužan HZMO-u dostaviti prijavu o početku osiguranja (npr. za radnika) najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca, a prijavu o prestanku osiguranja u roku od 24 sata od prestanka rada kod poslodavca. Međutim, ako osiguranik ne započne raditi kod poslodavca na dan početka osiguranja koji je dogovoren i određen odgovarajućim ugovorom, obveznik je tu činjenicu dužan dojaviti HZMO-u istoga dana.

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odgađa se za 6 mjeseci razdvajanje mirovina, i to sa 31. prosinca 2014. na 30. lipanj 2015. Spomenuto razdvajanje nema financijske učinke na visinu braniteljske mirovine, tj. time se "braniteljske" mirovine ne smanjuju.

Usklađuje se dinamika polaznog faktora kojim se umanjuje prijevremena starosna mirovina u razdoblju od 2026. do 2029. godine s dinamikom propisanom za razdoblje od 2014. do 2025.

Objavljeno: 26.03.2015.

natrag