U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Nar. nov., br. 148/14 i 103/15) u čl. 4. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

(4) Za naknadno utvrđene aktivnosti i projekte mogu se preraspodjelom osigurati sredstva učešća Republike Hrvatske za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, uz suglasnost Ministarstva financija.

(5) Sredstva učešća Republike Hrvatske za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz suglasnost Ministarstva financija, osigurati i u okviru naknadno utvrđenih stavki.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

Članak 26.a

(1) Sredstva ostvarena prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske kojima sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13.) upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju i sredstva ostvarena podjelom dobiti tih društava prihod su Centra za restrukturiranje i prodaju te se uplaćuju na njegov žiro račun, a koriste se za podmirivanje obveza temeljem ugovora koje je Centar za restrukturiranje i prodaju sklopio za račun Republike Hrvatske i za podmirivanje obveza Centra za restrukturiranje i prodaju.

(2) Sredstva doznačena Centru za restrukturiranje i prodaju, kao pravnom slijedniku Agencije za upravljanje državnom imovinom, temeljem upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske prihod su Centra za restrukturiranje i prodaju i uplaćuju se na njegov žiro račun.

(3) Ostatak stečajne ili likvidacijske mase trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka prenosi se u vlasništvo Centra za restrukturiranje i prodaju, razmjerno učešću Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu tih trgovačkih društava.

(4) Višak ostvarenih prihoda nad rashodima Centra za restrukturiranje i prodaju prihod je državnog proračuna.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2027.html

Objavljeno: 30.09.2015.

natrag