U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 51. st. 9. koji je dodan čl. 4. ovoga Zakona, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Zakonom se:

î  proširuje i preciznije definira porezna tajna na način da se u definiciju uključuju podaci koji se razmjenjuju temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih međunarodnih ugovora te razmjena prema uredbi/direktivama o administrativnoj suradnji i uzajamnoj pomoći između država članica EU-a, kao i direktivi o kamatama na štednju koje vrijede u EU;

î  propisuje ovlast poreznog tijela da donosi obvezujuća mišljenja o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija poreznog obveznika. Područje primjene, način i rok i iznose troškova izdavanja obvezujućih mišljenja propisuje ministar financija;

î  propisuje obveza banaka da na poseban zahtjev Ministarstva financija podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa određenih osoba, osim podataka o prometu tekućih računa i štednih uloga, moraju dostaviti i u drugim rokovima, osim onih koji su već ranije propisani OPZ-om (mjesečno, tromjesečno odnosno kumulativno za porezno razdoblje);

î  uvodi novina prema kojoj se kad se u poreznom postupku utvrde nepravilnosti kod poreznog obveznika, isti od strane poreznog tijela pozove da u roku koje odredi porezno tijelo izvrši ispravak porezne prijave, a u svrhu dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza;

î  propisuju uvjeti i načina sklapanja upravnog ugovora i porezne nagodbe između poreznog tijela i poreznog obveznika, i dr.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag