U Nar. nov., br. 43/15 od 17.04.2015. objavljena je Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 18.04.2015.

Uredbom se utvrđuje iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

Trošarina na cigarete iznosi:

  1. specifična trošarina 230,00 kuna za 1000 komada cigareta,
  2. proporcionalna trošarina 38% od maloprodajne cijene.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 648,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine niži od ovog propisanog iznosa.

Trošarina iznosi na:

  1. sitno rezani duhan 550,00 kuna za jedan kilogram,
  2. ostali duhan za pušenje 500,00 kuna za jedan kilogram.

Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

ê   Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.)

ê   Direktiva Vijeća 2010/12/EU od 16. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 92/79/EEZ, 92/80/EEZ i 95/59/EZ s obzirom na strukturu i stope trošarine koje vrijede za prerađeni duhan te Direktive 2008/118/EZ (SL L br. 50 od 27. 2. 2010., str. 1.).

Danom stupanja na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 30/14).

Objavljeno: 21.04.2015.

natrag