U Nar. nov., br. 122 od 6.11.2015. objavljena je Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku koja stupa na snagu 14.11.2015.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe (»Narodne novine«, broj 3/13).

Postupci predstečajne nagodbe započeti prije stupanja na snagu Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15), dovršit će se prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar. nov., br. 108/12 - 112/13) i odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe (Nar. nov., br.  3/13).

Objavljeno: 10.11.2015.

natrag