U Nar. nov., br. 3/15 od 09.01.2015. objavljena je Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 17.01.2015.

Uredbom se utvrđuje unutarnje ustrojstvo Državnog ureda za središnju javnu nabavu, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug, način upravljanja, korisnici središnje javne nabave, okvirni broj državnih službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za rad Državnog ureda.

Danom stupanja na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Nar. nov., br. 31/12).

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag