Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Nar. nov., br. 103/15) donesena je temeljem Zakona o  regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 147/14). Ovom Uredbom uređuje se osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskog vijeća za područje statističke regije, partnerskog vijeća za područje županije, partnerskog vijeća za urbano područje, te druga pitanja s tim u vezi. Partnersko vijeće osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja koji se donose na temelju Zakona.  Partnerska vijeća osnivaju se za područja statističkih regija, za područja županija te za urbana područja. Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika različitih dionika razvoja na području statističke regije, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno urbanog područja.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 6.10.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2005.html

Objavljeno: 30.09.2015.

natrag