Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (Nar. nov., br. 103/15) donesena je temeljem Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (Nar. nov., br. 92/14). Ovom Uredbom propisuju se organizacijski i tehnički standardi za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, uvjeti i aktivnosti nužni za pokretanje, implementaciju, razvoj i nadzor projekata vezanih uz državnu informacijsku infrastrukturu, način upravljanja, razvoja te ostali elementi neophodni za rad državne informacijske infrastrukture. Uredbom se uređuje način povezivanja na sustav središnjeg državnog portala, na nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav i na korisnički pretinac. Uredba utvrđuje ustroj, sadržaj, način korištenja i uvjete za evidenciju javnih registara u Metaregistru.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2006.html

Objavljeno: 30.09.2015.

natrag