U Nar. nov., br. 51/15 od 12.05.2015. objavljena je Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 20.05.2015.

Uredbom se propisuje način utvrđivanja jedinstvenog identifikatora podružnice inozemnog osnivača i trgovačkih društava koja su subjekt upisa u izvornom nacionalnom registru.

Jedinstveni identifikator sastoji se od 14 znakova svrstanih u četiri skupine:

  1. skupina: oznaka države - HR (dva slova)
  2. skupina: oznaka izvornog nacionalnog registra - SR (dva slova)
  3. skupina: matični broj subjekta (MBS) podružnice inozemnog osnivača ili trgovačkog društva subjekta upisa u izvornom nacionalnom registru - od 000000000 do 999999999 (devet znamenki)
  4. skupina: oznaka za podružnicu - P ili oznaka za trgovačko društvo - D (jedno slovo).

Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156, 16. 6. 2012.).

Objavljeno: 15.05.2015.

natrag