U Nar. nov., br. 93/15 od 28. kolovoza 2015.objavljena je Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koja stupa na snagu 5. rujna 2015. godine.

Uredba je donesena na temelju čl. 59. st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 39/13 i 48/15). Za pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nadležna je Agencija za poljoprivredno zemljište.

Na dan stupanja na snagu Uredbe prestaje važiti Odluka o kriterijima prema kojima se ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine može dati zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske od 30. travnja 2014. Godine (u nastavku: Odluka).

Postupci za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Odluke.

Objavljeno: 01.09.2015.

natrag