U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1652.html koja stupa na snagu 2. kolovoza 2015.

Sukladno čl. 117. st. 2. Zakona o faktoringu (Nar. nov., br. 94/14), pravne osobe su dužne u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stupanja na snagu  Zakona (do 1. kolovoza 2015.) uskladiti: poslove faktoringa s odredbama Zakona, temeljni kapital s čl. 22. Zakona, upravu društva s čl. 46. i 47. Zakona, članove nadzornog odbora društva s čl.53. i 54. te poslovanje s drugim odredbama Zakona ako odredbama Zakona nije drukčije određeno.

Prema objavljenoj Uredbi, rok za usklađenje je, umjesto 1. kolovoza 2015., 31. ožujka 2016. godine.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag