U Nar. nov., br. 83/15 od 28.07.2015. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 01.01.2016.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 78/10, 76/11, 19/12 i 151/13), u čl. 4. st. 1. mijenja se i glasi: Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici kako slijedi:

Tarifni broj

Osnovica

Jedinica

Zona A

Zona B

Zona C

1.

Poslovne građevine

16,73

10,05

5,03

2.

Stambene građevine za stalno stanovanje

2a.

Obiteljske kuće do 400 m²

8,44

5,63

2,10

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

11,81

7,88

2,96

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

15,75

9,86

4,95

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

4,91

2,96

0,98

5.

Proizvodne građevine

3,00

1,80

0,60

6.

Prometne građevine

1,39

0,41

0,23

7.

Produktovodi

m

2,96

1,99

0,98

8.

Kabelska kanalizacija

m

5,93

3,94

1,99

9.

Otvorene građevine

4,91

2,96

0,98

Svi postupci obračuna vodnoga doprinosa na građevine za koje je postupak ishođenja akta za građenje i akta za ozakonjenje pokrenut prije stupanja na snagu Uredbe, provest će se prema odredbama i odgovarajućom primjenom Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 78/10, 76/11, 19/12 i 151/13).

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag