U Nar. nov., br. 62 od 5. lipnja 2015. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_62_1190.html koja stupa na snagu 13. lipnja 2015.

Mijenja se st. 3. članka 2. koji sada glasi: "U skladištima u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe, odnosno čuvaju ova goriva, minimalni ukupni volumen spremnika za skladištenje ovih goriva ne može biti manji od 300 m3, osim za biogoriva za koja minimalni ukupni volumen spremnika ne može biti manji od 100 m3."

Postupci za dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, broj 47/2014).

Objavljeno: 08.06.2015.

natrag