U Nar. nov., br. 3/15 od 09.01.2015. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 10.01.2015.

Uredba propisuje da se za obračun plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske primjenjuje osnovica, koja je zakonom kojim se uređuju plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, utvrđena za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag