U Nar. nov., br. 136 od 18.12.2015. objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak koja stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

 

Ovom Uredbom mijenjaju se način i dinamika plaćanja poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka te izvješćivanje o navedenom, a za koje je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04 - 143/14) već propisana obveza plaćanja poreza, osnovica i stopa poreza.

Objavljeno: 22.12.2015.

natrag