U Nar. nov., br. 134 od 11.12.2015. objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o računovodstvu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2511.html koja stupa na snagu 1. siječnja 2016.

U nastavku navodimo izmjene:

  • Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje (u nastavku: GFI)i njihovu reviziju, te na financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016.  (završni račun za 2015.) primjenjuju se odredbe "starog" Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07, 54/13 i 121/14) i čl. 6.a Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 146/05, 139/08 i 144/12), uključujući i prekršajne odredbe iz čl. 32. "starog" Zakona o računovodstvu.
  • Odgađa se primjena propisanog kontnog plana do 1.1.2017., do kada su poduzetnici dužni voditi glavnu knjigu prema unaprijed pripremljenim kontima koja osiguravaju podatke za GFI. Od 1.1.2016. primjenjuje se Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 96/15) kojim su propisane i neke nove pozicije financijskih izvještaja. Poduzetnici koji iskazuju iznose na promijenjenim pozicijama, trebaju usuglasiti svoj kontni plan već od 1.1.2016. Ovo usuglašavanje biti će potrebno provesti i za 2015. godinu, koja će u GFI za 2016. godinu predstavljati prethodno usporedno razdoblje. O navedenom ćemo detaljno pisati u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/16, koji će biti kod pretplatnika početkom 2016. godine. TEB-ov analitički kontni plan s uključenim izmjenama i dopunama sukladno novom Pravilniku o sadržaju i strukturi godišnjih financijskih izvještaja.
  • OSFI-u je propisan rok do 30.6.2016. za donošenje propisanog kontnog plana.
  • Ukinuta je obveza kontiranja na knjigovodstvenim ispravama.
  • Knjigovodstvene isprave obvezno potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast. Od ove obveze izuzeti su jedino izlazni računi, ako su sastavljeni na način koji uređuju porezni propisi, te sadržavaju ime i prezime osobe koja je odgovorna za njihovo izdavanje.
  • Knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige obvezno kontrolira i potpisuje odnosno odobrava osoba zadužena za kontrolu (likvidator), na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.
  • Ukinuta je obveza navođenja identifikacijske oznake osoba koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu uz svaku knjiženu promjenu u glavnoj knjizi (na konto-kartici).
  • Rok za donošenje pojedinih podzakonskih akata - pravilnika pomiče se s 30. studenoga 2015. na 31. prosinac 2015.

Objavljeno: 15.12.2015.

natrag