Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 153/09 - 119/15-Uredba) utvrđuju se izvori sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva, a osobito vodne naknade, uključivo obvezu plaćanja, obveznika, osnovicu, način obračuna, određivanje visine, namjene trošenja tih sredstava, ovrhu, zastaru i druga pitanja vezana za ostvarenje i korištenje tih sredstava. Prihod od vodnoga doprinosa koristi se za: gradnju građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave, te namjene iz čl. 21. st. 1. ovoga Zakona. Uredbom je propisano da se prihod od naknade za uređenje voda koristi za:

- provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava,

- gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,

- gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju,

- gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode,

- gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju,

- uklanjanje riječnog nanosa u pomorskom dobru,

- financiranje gradnje građevina urbane oborinske odvodnje (akumulacije, retencije i obodni kanali) kada je prijemna sposobnost izgrađenih građevina urbane oborinske odvodnje ili postojećih vodotoka nedostatna primiti višak oborinskih voda i

- podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar, te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 7.11.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2244.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag