U Nar. nov., br. 15. od 6. veljače 2015. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Nar. nov., br. 88/12 i 15/15) donesena je temeljem Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. 78/12 i 152/14). Ovom Uredbom uređuju se sadržaj informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva, ostala dokumentacija koja čini prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva, struktura komparatora troškova javnog sektora (PSC), ostali kriteriji za odobrenje prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, bitne promjene odobrenog projekta javno-privatnog partnerstva, kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude koje javno tijelo mora koristiti u postupku odabira privatnog partnera, sadržaj izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva te druga bitna pitanja vezana uz izmjene i/ili dopune ugovora o javno privatnom partnerstvu.

Izmjene i dopune Uredbe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 14.2.2015.

Objavljeno: 12.02.2015.

natrag