U Nar. nov., br. 11/15 od 30.01.2015. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 07.02.2015.

Uredba propisuje da središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose treba objavit na svojoj web-stranici Program općeg dijela državnog stručnog ispita, a svako državno tijelo treba objavit na svojoj web-stranici dio Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na njihov djelokrug. Navedena državna tijela dužna su redovno objavljivati ažurirane pravne izvore i literaturu za polaganje ispita koji su utvrđeni Programom općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita.

Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita nadopunjen je pravnim izvorima i literaturom za osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja: carinski sustav, rad i zapošljavanje, mirovinsko osiguranje te poslove inspektora: rada, elektroničkih komunikacija, za poštu, za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, za turizam i inspekcije u gospodarstvu (tržišni inspektor, rudarski inspektor, inspektor opreme pod tlakom).

 

Objavljeno: 03.02.2015.

natrag