U Nar. nov., br. 105 od 2.10.2015. objavljena je Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima koja stupa na snagu 10.10.2015. Ovom Uredbom se propisuje način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja u vezi s gospodarenjem otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima te način izračuna i iznos naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima. Proizvođač izvršava obvezu postizanja cilja gospodarenja s otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima propisanog Pravilnikom, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda.

Objavljeno: 05.10.2015.

natrag