U Zakonu o energiji (Nar. nov., br. 120/12 i 14/14), u čl. 39. iza st. 6. dodaje se novi st. 7. koji glasi:

»(7) Uredbom iz stavka 6. ovoga članka određuje se i iznos solidarne naknade za ugrožene kupce, način prikupljanja sredstava za solidarno podmirivanje računa ugroženih kupaca, kriteriji i mjere zaštite ugroženih kupaca, kao i obveze operatora sustava i opskrbljivača.«.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1825.html

Objavljeno: 07.09.2015.

natrag