U Nar. nov., br. 32 od 20.3.2015. objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja stupa na snagu 28. ožujka 2015.

Ovom Uredbom dodaje se novi čl. 50.a kojim se uređuju posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo.

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag