U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljen je Sporazum o izmjeni Kolektivnog ugovora između društva Autocesta Rijeka - Zagreb i Nezavisnog cestarskog sindikata koji stupa na snagu danom potpisa (18.12.2014.), sastavni je dio teksta Kolektivnog ugovora iz kojega proizlaze pravna pravila a pravila iz čl. 2. Ovog Sporazuma primjenjuju se od 1. 1. 2015. godine.

Ovim Sporazumom mijenja se tekst Kolektivnog ugovora Društva sklopljenog 7. studenoga 2011. godine, izmijenjenog i dopunjenog Ugovorom o izmjenama i dopunama od 7. studenoga 2011. godine, II Dodatkom Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. od 29. studenoga 2013. s ispravkom od 6. prosinca 2013. i III Dodatkom Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. od 4. srpnja 2014. koji je istekao a čija su pravna pravila temeljem čl. 199. Zakona o radu (NN 93/14) u produženoj primjeni.

Ovaj Sporazum primjenje se kao pravno pravilo sve dok su pravna pravila navedenoga Kolektivnog ugovora u produženoj primjeni.

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag