U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljene su prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1665.html

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag