U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1664.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1664.html

Navedena kamatna stopa objavljena je sukladno izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 78/15) za referentno razdoblje od 1.11. 2014. do 30.4.2015. i iznosi 5,14%.

Opširnije o navedenom vidjeti u članku V. Jelinovića, Zatezne i ugovorne kamate od 1. kolovoza 2015., FIP 8/15, str. 5.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag