U Nar. nov., br. 83 objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Staroga Grada

kojom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10%.

Odluka stupa na snagu 5. kolovoza 2015.

Objavljeno: 29.07.2015.

natrag