U Nar. nov., br. 77/15 od 15. srpnja 2015. objavljen je Program izobrazbe u gospodarenju otpadom, a stupa na snagu 23. srpnja 2015. godine.

Program je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje je ujedno i nadležno za način provedbe izobrazbe.

Program je donesen na temelju čl. 52. st. 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), a pohađanje programa i pribavljanje potvrde od nadležnog ministarstva je dužnost povjerenika za otpad i njegovog zamjenika, direktora, odnosno fizičke osobe koja upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (iz čl. 30. Zakona), odnosno osobe odgovorne za gospodarenje otpadom.

Objavljeno: 16.07.2015.

natrag