Iz sadržaja časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 1/15 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Izmjene vezane uz izvješćivanje na Obrascu JOPPD od 1. siječnja 2015. (Dražen Opalić, Ksenija Cipek)

Od 1. siječnja, odnosno 28. veljače 2015. Obrazac JOPPD sastavljat će se sukladno izmijenjenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak čija se objava očekuje početkom siječnja. O predmetnim promjenama pročitajte u članku.

 

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (Dražen Opalić)

kako je u Nar. nov., br. 153/14 objavljena Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu, u nastavku članka podsjetit ćemo na način utvrđivanja osnovica za skupine osiguranika kojima se osnovica utvrđuje u stalnom mjesečnom iznosu te dajemo pregled osnovica i iznosa doprinosa za 2015. godinu.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2014. (mr. sc. Mladen Štahan)

Poduzetnici su dužni za svaku poslovnu godinu sastaviti godišnje financijske izvještaje u skladu sa zakonskim propisima i predočiti ih nadležnim tijelima i institucijama. Potanje o obveznicima, vrstama, načinu sastavljanja i predočavanju te reviziji godišnjih financijskih i drugih izvještaja, pročitajte u članku.

 

Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2014. (Jasminka Rakijašić)

U čanku se, putem tabličnog prikaza, navode rokovi za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja i druge dokumentacije uz te izvještaje, ovisno o vrstama obveznika. Također, navode se i izvješća i rokovi predočavanja istih prema Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2014. (mr. sc. Mladen Štahan)

Prije izrade financijskih izvještaja treba proknjižiti sve poslovne promjene, obračune i procjene koje se odnose na poslovnu godinu za koju se financijski izvještaji sastavljaju. Knjiženja i obračune treba provesti u skladu s računovodstvenim standardima koje je trgovačko društvo dužno primjenjivati i računovodstvenim politikama koje je odabralo.  Sastavljanje financijskih izvještaja najpraktičnije je započeti izradom računa dobiti i gubitka. Nužan korak za završetak računa dobiti i gubitka je utvrđivanje obveze poreza na dobit. Ova obveza utvrđuje se u PD obrascu. Kada je račun dobiti i gubitka završen i provedena su sva knjiženja, pristupa se izradi i sastavljanju bilance.

 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2014. (mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac)

U računu dobiti i gubitka prikazuju se prihodi i rashodi te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Račun dobiti i gubitka sastavlja se na obrascu preuzetom s internet stranice FINA-e. Podaci se unose iz bruto bilance, pri čemu se prihodi i rashodi razvrstavaju prema aktivnostima iz kojih proizlaze na: poslovne, financijske te izvanredne - ostale prihode odnosno rashode. Pozicije izvanredni - ostali prihodi odnosno izvanredni - ostali rashodi popunjavaju obveznici primjene HSFI-a. U ovu poziciju unose se prihodi/rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, ulaganja u nekretnine te od prodaje dugotrajne imovine namijenjene prodaji ili grupe za otuđenje i prihodi/rashodi od prestanka poslovanja. Ove prihode/rashode obveznici MSFI-a iskazuju na poziciji ostali poslovni prihodi. Podatak o obvezi poreza na dobit uzima se iz PD obrasca.

 

Sastavljanje bilance za 2014. (mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac)

Bilanca se sastavlja na obrascu preuzetom s internet stranice FINA-e. Podaci o imovini, obvezama i kapitalu unose se iz bruto bilance, na način da se salda konta razreda 0, 1, 3 i 6 iskazuju u aktivi, a salda razreda 2 i 9 u pasivi bilance. Tuđa imovina, vrijednosni papiri te druge potencijalne vrijednosti, kao i obveze za ovu imovinu (vrijednosti), a čije promjene nemaju neposredni učinak na vrijednost bilančnih pozicija, iskazuju se na pozicijama Izvanbilančni zapisi.

 

Ostala sveobuhvatna dobit za 2014. (Domagoj Zaloker)

Obveznici primjena MSFI-a promjene u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, pod kojima se podrazumijevaju one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak (nerealizirani prihodi i rashodi), prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine raspoložive za prodaju.

 

Obračun članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente i drugih davanja za 2014. (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, Dinko Lukač)

Autori u članku pišu o obračunu članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente i drugih davanja za 2014. godinu, obvezi predaje propisanih obrazaca kojima su utvrđene navedene naknade uz godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac DOH) i godišnju prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) te podsjećaju na najvažnije odredbe propisa kojima je uređena obveza obračunavanja i plaćanja navedenih naknada.  

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Trošarinska izvješća za 2014. godinu (Željka Marinović)

U članku autorica piše o obvezi podnošenja trošarinskih izvješća za trošarinske proizvode. Naime, trošarinski obveznici moraju dostavljati dnevne i mjesečne obračune trošarine te mjesečna izvješća pisanim ili elektroničkim putem, uz napomenu da se uz mjesečno izvješće za prosinac 2014. obvezno prilaže i popis zaliha na dan 31.12.2014. I nadalje, mali proizvođači jakog alkoholnog pića i mali proizvođači vina obvezni su pisanim putem dostavljati godišnje izvješće.

 

Oporezivanje PDV-om digitalnih usluga od 1.1.2015. (Ana Slavulj Pavletić)

Pojmom digitalnih usluga, u svrhe oporezivanja PDV-om, obuhvaćene su telekomunikacijske usluge (telecommunications) , usluge televizijskog i radijskog emitiranja (broadcasting) te elektronički obavljene usluge (electronic services). Radi usklađivanja sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 1. siječnja 2015. propisuje se uvođenje posebnog postupka oporezivanja za isporučitelje navedenih usluga sa sjedištem u EU i izvan EU-a. U članku se pojašnjava što se smatra digitalnim uslugama za potrebe oporezivanja PDV-om, te način oporezivanja ovih usluga od 1.1.2015., s posebnim osvrtom na primjenu posebnog postupka oporezivanja kojim se propisuje oporezivanje telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničkih usluga.

 

Novo izvješće o obračunu poreza na potrošnju (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je novi Obrazac PP-MI-PO za obračun i mjesečno plaćanje poreza na potrošnju, koji se podnosi do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, za obračunska razdoblja od 1. siječnja 2015. Osim sadržaja Obrasca PP-MI-PO promijenjena je i mjesna nadležnost za podnošenje prijave poreza na potrošnju, te se Obrazac PP-MI-PO prijavljuje prema sjedištu te prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a ne više prema mjestu u kojem se nalazi ugostiteljski objekt i gdje je obavljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ako su općine i gradovi svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza na potrošnju prenijeli u nadležnost Porezne uprave, Obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave zbirno za sve poslovne prostore, dok se u gradovima i općinama koji svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Poreznu upravu, Obrazac PP-MI-PO podnosi nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

 

Što donose izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina? (2. dio) (mr. sc. Tajana Vrban, Nikolina Pratzer)

Sa 1.1.2015. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina. Obzirom da su odredbe o oporezivanju prometa nekretnina PDV-om također su stupile na snagu 1.1.2015., bilo je nužno izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina napraviti usklađenje, kako ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja istog prometa dvjema vrstama poreza na promet. U FiP-u br. 12/2014. objavljen je I. dio članka u kojem je dan pregled najvažnijih izmjena u oporezivanju prometa nekretnina, sa primjenom od 1.1.2015., te su detaljno pojašnjene odredbe vezane uz usklađenje sa propisima o oporezivanju PDV-om, dok se u II. dijelu daje usporedni prikaz novih odredbi o oporezivanju porezom na promet nekretnina sa onima u primjeni do 31.12.2014.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2015. (mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Nevenka Brkić)

Hrvatski sabor donio je 2. prosinca 2014. uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (objavljeni su u Nar. nov., br. 148/14). Zakonom o izvršavanju državnog proračuna utvrđuju se opseg zaduživanja, jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava i druga pitanja vezana za izvršavanje proračuna, što se detaljnije pojašnjava u samome članku.

 

Knjiženja na kraju proračunske godine (Nikolina Bičanić)

Krajem poslovne godine u računovodstvenim i drugim odjelima obavljaju se pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (kontrolni i drugi postupci), obavlja se godišnji popis imovine i obveza, u poslovnim knjigama se evidentiraju utvrđena usklađivanja, odstupanja i rezultati popisa. Prije zaključivanja poslovnih knjiga i sastavljanja izvještaja obavljaju se i posebna knjiženja prema uputama Ministarstva financija, utvrđuje rezultat proračunske godine i zatvaraju računi u podskupini 915. O tim knjiženjima kao i o raspodjeli rezultata u 2015. pišemo u ovome članku.

 

Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu (mr. sc. Ivana Jakir-Bajo)

Godišnji financijski izvještaji za 2014. sastavljat će se prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, prema novim - skraćenim rokovima. Budući da još uvijek nisu donesene izmjene i dopune toga Pravilnika kojima će se utvrditi novi rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja, u tekstu se navode rokovi predloženi od strane statističkih tijela, a bili bi: za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike JLIP(R)S-a 2. veljače 2015., za proračune JLIP(R)S-a i izvanproračunske korisnike 16. veljače 2015., za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i proračuna JLIP(R)S-a 2. ožujka 2015. U članku se još daju i kratke upute za sastavljanje izvještaja.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija (Krešimir Vranar)

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2014. sastavljaju se do 2.3.2015. i predaju Državnom uredu za reviziju i Fini. Sastavljaju se izvještaji na obrascima: PR-RAS-NPF i BIL-NPF te Bilješke uz financijske izvještaje. U članku su dane upute za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. Neprofitne organizacije za 2014. po posljednji put sastavljaju godišnje financijske izvještaje na temelju Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08 - 44/14), a od 1.1.2015. primjenjuju Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14).

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Utvrđivanje godišnjeg dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika za 2014. (Krešimir Vranar)

Obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i druge samostalne djelatnosti obvezni su do kraja veljače 2015. podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2014. O priznavanju primitaka i izdataka u poslovnim knjigama, utvrđivanju dohotka te umanjenjima dohotka u godišnjoj poreznoj prijavi kao i obvezi plaćanja drugih propisanih davanja autor potanje piše u članku.

 

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA:

 

Obračun obveza iz plaća u 2015. (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić)

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/14) propisane su, pored ostalog, i novine uz obračun i plaćanje poreza na dohodak pri isplati plaća, s primjenom od 1. siječnja 2015. To znači da će se odredbe o novom načinu oporezivanja plaća primijeniti na sve plaće koje će biti isplaćene 1. siječnja 2015. i nadalje, bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju.  Osnovni osobni odbitak povećan je sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn, a propisani su i novi porezni razredi: stopa od 12% na poreznu osnovicu do 2.200,00 kn; 25% - na razliku iznad 2.200,00 - 13.200,00; 40% na razliku iznad 13.200,00 kn. Osim toga, a s primjenom na plaći za siječanj 2015., propisana je obveza plaćanja naknade zbog nezapošljavanja propisanog broja osoba s invaliditetom. Propisan je novi uplatni račun budući se doprinos za ZO i zaštitu zdravlja na radu uplaćuje na rn HZZO-a s tim da su brojčane oznake ostale nepromijenjene.

 

Ispravci i dopune Obrasca JOPPD (na primjerima iz prakse) (Irena Đurica)

U slučaju da se nakon podnošenja obrasca JOPPD ustanovi da su neki podaci prikazani pogrešno ili da nisu evidentirane sve isplate koje su trebale biti iskazane, potrebno je napraviti ispravak odnosno dopunu obrasca JOPPD. Postupak ispravka i dopune obrasca JOPPD, autorica pojašnjava na više primjera iz prakse.

 

Zapošljavanje i plaća osobe s invaliditetom (Dinko Lukač)

U članku autor piše o obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, obračunu plaće istih uz korištenje uvećanog osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost te izvješćivanju nadležnog tijela o obračunatim i uplaćenim javnim davanjima na propisanom obrascu.

 

Garancija za mlade i mjere za poticanje zapošljavanja mladih (Aleksandra Gavrilović)

S ciljem uključivanja mladih u tržište rada Zavod za zapošljavanje provodi paket mjera pod nazivom "Mladi i kreativni", a obuhvaća: potpore za zapošljavanje, za samozapošljavanje, za usavršavanje, obrazovanje nezaposlenih, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javne radove te mjere za očuvanje radnih mjesta.  U okviru potpora za zapošljavanje postoje nekoliko mjera: Uz pola-pola do prvog posla, Pola-pola, Rad i nakon stručnog osposobljavanja, Pola-pola za uključivanje, Pola-pola i za osobe romske nacionalne manjine, Zajedno smo jači i Rad i nakon ljeta. Za svaku od tih mjera propisane su vrste potpora, intenzitet te ciljna skupina. Autorica u članku piše o uvjetima korištenja potpora, ograničenjima pri njihovu korištenju kao i potrebnoj dokumentaciji. Korisnici potpora mogu biti isključivo poslodavci koji djeluju profitno, odnosno svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga.

 

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM:

 

Korelacijske tablice između inačica Kombiniranog nazivlja za 2014. i 2015. (mr. sc. Josip Tomašić)

U članku su dane korelacijske tablice kao pomagalo da se vidi iz kojih je podbrojeva u koje nove podbrojeve pojedina roba prebačena zbog izmjena nazivlja carinske tarife. Naime, objavom odgovarajućih akata Europske unije izmijenjena je carinska tarifa EU koja će se primjenjivati u 2015. radi naplate carine.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Novosti u primjeni postupka 42 (mr. sc. Melita Buljan)

Autorica u članku piše o novinama vezanim uz primjenu postupka 42. Primjenom navedenog postupka moguće je ostvariti oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvoznom carinjenju ako je roba namijenjena obvezniku PDV-a u drugoj državi članici Europske unije.

 

OVRŠNO PRAVO:

 

Provedba ovrhe na plaći (Vedran Jelinović)

Kompleksnost provedbe ovrhe na plaći poslodavcima često zadaje glavobolje, a nepravilno postupanje može dovesti i do njihove odgovornosti za propuštenu obustavu. Stoga se u ovom članku obrazlažu pravila postupanja poslodavca što uključuje ograničenja do kojih se u 2015. može provoditi ovrha na plaći, utvrđivanje prednosnog reda između više osnova, status materijalnih prava (npr. troškova prijevoza, regresa i sl.), te razlikovanje ovrhe na plaći od ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi Fina.

 

JAVNA NABAVA:

 

Reformske mjere fiskalne konsolidacije - objedinjena javna nabava (Klaudija Kralj, Nikolina Žužić)

Na sjednici održanoj 19.3.2014. Vlada RH je donijela Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave, za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni čl. 13. st. 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu. Na temelju te Odluke Državni ured za središnju javnu nabavu proveo je postupak nabave "opskrbe električnom energijom" za 354 javna naručitelja i "gorivo" za 658 javnih naručitelja. U ovom članku se daje pregled specifičnosti provedenog postupka (što naručiteljima koji nisu obuhvaćeni Odlukommože poslužiti u izradi dokumentaciji za nadmetanje za iste predmete nabave), te pregled prava i obveza za naručitelje na koje se odnose sklopljeni okvirni sporazumi.

 

RADNO PRAVO:

 

Menadžeri kao stranke ugovora o radu u svjetlu novog Zakona o radu (mr. sc. Iris Gović Penić)

Novim Zakonom o radu izvršene su neke izmjene u definiciji pojma radnika, a najvažnija izmjena odnosi se na tzv. menadžera. Nije potpuno jasno zbog čega su izmjene izvršene niti se to može vidjeti iz obrazloženja Konačnog prijedloga Zakona o radu iz lipnja 2014., tako da izvjesne poteškoće u tumačenju ovog područja radnog prava postoje. Te poteškoće će trebati riješiti sudska praksa. No, kako za relevantne stavove treba proteći i po nekoliko godina, sve češće se događa, s obzirom na učestalost izmjena zakona, da stavove sudske prakse možemo pronaći u vrijeme kada je na snazi već novi zakon koji to pitanje uređuje. Zato, a kako bi se umanjile štetne posljedice nepreciznog odnosno nedovoljnog zakonskog uređenja, ovaj institut radnog prava zaslužuje posebnu pozornost, što autorica čini u ovom članku.

 

TRGOVAČKO PRAVO:

 

Odgovornost uprave za štetu vjerovnicima trgovačkog društva (Siniša Babić)

Nemogućnost namirenja tražbine prema trgovačkom društvu vrlo često je posljedica odluka i postupaka same uprave društva. Iako je odgovornost uprave trgovačkog društva prema vjerovnicima društva uvedena u hrvatski pravni sustav 1995., do današnjeg dana vrlo mali je broj presuda visokih sudova koji potvrđuju odgovornost uprave za štetu prouzročenu vjerovnicima društva.  Razlog ovakvoj situaciji leži u iznimno kompleksnim pretpostavkama koje vjerovnici kao tužitelji moraju dokazati u parnicama i vrlo često nedostatku dokaza kojima vjerovnici raspolažu. U ovom članku autor obrazlaže pravnu prirodu te odgovornosti, te pretpostavke koje se moraju ispuniti da bi uprava odgovarala vjerovnicima društva za takvu štetu.

 

MIROVINSKO OSIGURANJE:

 

Dopunski rad prema Zakonu o radu u sustavu mirovinskog osiguranja (Vesna Dejanović)

Zakonom o radu, s primjenom od 7.8.2014., u sustav rada je uveden institut dopunskog rada. Poslodavac kod kojega radnik radi na tzv. dopunskom radu obvezan je radnika prijaviti na mirovinsko osiguranje prijavom M-1P odnosno e M-1P. HZMO je, zbog navedenog, proširio svoje baze podataka određenim šiframa u obilježju Posebni podatak ("ugovor o radu sklopljen na"na prijavi M-1P obilježje br. 18).  Nove šifre su: 60 - neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, 61 - određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom, 62 - određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom - sezonski poslovi. Datum stjecanja svojstva osiguranika može biti 7.82014. ili kasniji, a dnevno radno vrijeme ne može biti duže od 1 sat i 36 minuta (1,6 sati). Autorica članka navedeno prikazuje na praktičnim primjerima popunjenih prijava M-1P.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 1/15 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 1/15.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

Objavljeno: 19.01.2015.

natrag