Poštovani korisnici,

 

iz tiska je izašao TEB-ov časopis/mjesečnik "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2015. iz čijeg sadržaja izdvajamo:

 

 

AKTUALNO:

Konačni Prijedlog Zakona o računovodstvu (mr.sc. Mladen Štahan)

U zadnjem prijedlogu ZOR-a zadržane su brojne nove odredbe o kojima smo pisali u FIP-u br. 4/15 te su otklonjeni su pojedini nedostaci i slabosti.

Velika novost i poboljšanje u odnosu na prethodnu inačicu prijedloga je uvođenje obveze licenciranja računovodstvenih servisa i računovođa koji obavljaju računovodstvene poslove za druge poduzetnike. Riješene su i nejasnoće oko obveze sastavljanja financijskih izvještaja mikro poduzetnika, te dodana druga pojašnjenja.

Autor ističe da svrha uvođenja nove kategorije mikro poduzetnika za sada nije postignuta, jer novi ZOR propisuje potpuno iste obveze za mikro i male poduzetnike, iako Direktiva 2013/34/EU mikro poduzetnicima omogućuje jednostavnije izvještavanje.

Završnim odredbama prijedloga sada je predviđeno da će novi ZOR stupiti na snagu s 1.1.2016. godine, osim čl. 44. koji će stupiti na snagu u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama i čl. 7. st. 4. koji će stupiti na snagu s 1.1.2018. (licenciranje servisa).

Novina je i da će svi poduzetnici, bez obzira na računovodstvene standarde koje primjenjuju i bez obzira na veličinu (obveznici primjene HSFI-a i MSFI-a, mikro, mali, srednji i veliki) morati primijeniti propisan okvirni kontni plan. Pritom će Odbor za standarde financijskog izvještavanja propisati razrede, skupine konta i sintetička konta, dok će poduzetnici moći samostalno, prema svojim potrebama, oblikovati analitičke račune.

 

Isplata razlike iznosa jubilarne nagrade državnim i javnim službenicima i namještenicima (Vedran Jelinović)

S obzirom na postojanje pojedinačnih pravomoćnih sudskih presuda u pogledu isplate razlike iznosa jubilarne nagrade ostvarene po osnovici od 500,00 kn do 1.800,00 kn, a koliko je određeno u Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, na sjednici Vlade RH održanoj 11.6.2015. donesena je Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama za 2014. i 2015. godinu. Radi se upravo o razlici ostvarenoj po osnovici od 500,00 kn do 1.800,00 kn. Da se državni službenici i namještenici ne bi uslijed toga nalazili u nepravičnoj poziciji sklopljen je 17.6.2015. i Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike kojim je i za državne službe ugovorena isplata razlike isplaćenih jubilarnih nagrada ostvarenoj po osnovici od 500,00 kn do 1.800,00 kn. To je ujedno i osnovica koja će se primjenjivati i za ubuduće do isteka kolektivnih ugovora koji se primjenjuju na te službe.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Predložene promjene konceptualnog okvira financijskog izvještavanja (izv. prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer)

Okvir Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja regulira temeljna pitanja financijskog izvještavanja i zajedno s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima predstavlja sveobuhvatnu cjelinu. Zbog njegovog značaja, te prepoznatih problema, IASB je odlučio revidirati postojeći Okvir financijskog izvještavanja. U članku, autorica obrađuje promjene koje se predlažu u Nacrtu Konceptualnog okvira za financijsko izvještavanja.

 

Isporuke uz valutnu klauzulu (Domagoj Zaloker)

Na kraju svake poslovne godine poduzetnici su dužni svoje monetarne stavke (potraživanja i obveze) nominirane u stranoj valuti iskazati primjenom zaključnog tečaja na datum bilance. Zaključnim tečajem smatra se spot tečaj na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno radi se o srednjem tečaju HNB-a. U tom slučaju dolazi do tečajnih razlika odnosno do razlika u vrijednosti potraživanja i obveza koje proizlaze iz pretvorbe određenog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima.

Tečajne razlike koje nastaju prilikom podmirenja (plaćanja) monetarnih stavki ili pretvaranja monetarnih stavki po tečajevima različitima od onih po kojima su stavke bile početno priznate ili prikazane u prethodnim financijskim izvještajima (npr. svođenje na srednji tečaj HNB-a na datum bilance), priznaju se u račun dobiti i gubitka u razdoblju u kojem nastaju.

Stoga, poduzetnici moraju voditi računa o tome da na svaki datum bilance sva potraživanja i obveze ugovorene u stranim valutama usklade primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum bilance (31.12.). Razlika koja nastaje temeljem provedenog usklađenja evidentira se u računu dobiti i gubitka (prihod ili rashod).

 

Dorada i obrada zaliha (Irena Slovinac)

Dorada je postupak kojim se poboljšavaju svojstva zaliha, zalihe prilagođuju za daljnju prodaju ili drugu namjeravanu uporabu, popravljaju neznatna oštećenja i sl.

Zalihe predane na doradu ostaju u vlasništvu poduzetnika koji ih daje na doradu. U knjigovodstvu se takve zalihe prenose s konta skladišta (prodavaonice) na konto zaliha na doradi.

Dorada tuđih proizvoda predstavlja uslužnu, tj. proizvođačku djelatnost. Poduzetnik koji preuzima od drugog poduzetnika zalihe na doradu, preuzete zalihe evidentira u vanbilančnoj evidenciji.

Isporuka materijala i drugih zaliha na doradu, preradu, oplemenjivanje ne podliježe oporezivanju PDV-om, već  se PDV plaća samo na uslugu dorade.

 

Fiskalizacija u djelatnosti turizma (Domagoj Dodig)

Građani - iznajmljivači kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu nisu obveznici fiskalizacije.

Agencija je dužna fiskalizirati račun za proviziju koji je naplaćen u gotovini. Račun koji agencija izdaje u ime i za račun pružatelja usluge obveznika fiskalizacije podliježe obvezi fiskalizacije s OIB-om pružatelja usluge, a u polju OIB operatera navodi se OIB pružatelja usluge.

Podatak o radnom vremenu, kao i svaka promjena radnog vremena, mora se evidentirati u internom aktu i putem sustava razmjene podataka s poreznom upravom.

Strane fizičke osobe  koje su obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti i pravne osobe obveznici poreza na dobit u RH, smatraju se obveznicima fiskalizacije.

 

Rezultati poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2014. godini

U članku su prezentirani osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika iz realnog sektora s kratkim osvrtom na poslovanje po djelatnostima, veličinama poduzetnika i po županijama.

Hrvatski su poduzetnici u 2014. ostvarili bolji ukupni financijski rezultat nego prethodne, 2013., te ostvarili neto dobit od 9,8 milijarde kn (ukupna dobit minus ukupni gubici).

U odnosu na 2013., ostvareno je povećanje broja zaposlenih za 1,8%, ukupnih prihoda za 3,3%, ukupnih rashoda za 2,3%, dobiti razdoblja za 17,4%, smanjenje gubitka razdoblja za 2%, a rezultat navedenog je povećanje konsolidiranog financijskog rezultata - neto dobiti za 139,5%.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Strane osobe i osobni identifikacijski broj (Ružica Krizmanić, Marijana Strugar)

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake fizičke i pravne osobe, koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama, svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. OIB se određuje obveznicima broja koji su određeni Zakonom o OIB-u: hrvatskim državljanima, pravnim osobama sa sjedištem na području RH i stranim fizičkim i pravnim osobama kod kojih je nastao povod za praćenje na području RH. Povod za praćenje strane osobe nastaje u trenutku kada se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno u trenutku kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i imovini na području RH, te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. U članku autorice pojašnjavaju način određivanja OIB-a stranoj osobi ovisno o nastalom povodu za praćenje, te praćenje tih osoba od strane Porezne uprave.

 

Sustav MOSS - Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i TV emitiranja i elektronički obavljene usluge (Mirko Brković)

Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge propisuje poduzetnicima, koji isporučuju takve usluge krajnjim korisnicima (B2C), da od 1.1.2015. porez plaćaju prema mjestu obavljanja usluga, što mogu učiniti registracijom za potrebe PDV-a u državama članicama EU-a gdje obavljaju usluge ili se mogu registrirati u MOSS sustav Porezne uprave. Podnošenje prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja regulirano je čl. 125.e Zakona o PDV-u, koji nalaže poreznom obvezniku da za svako kalendarsko tromjesečje u roku od 20 dana od dana završetka razdoblja oporezivanja na koje se prijava odnosi, Poreznoj upravi podnese prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja, bez obzira na to je li ili nije u tom razdoblju obavljao telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge. Prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja poduzetnik je obvezan podnijeti elektroničkim putem pomoću sustava MOSS. U članku je pojašnjen način podnošenja prijave PDV-a za poduzetnike uključene u MOSS sustav te plaćanja porezne obveze.

 

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (Dinko Lukač)

U članku se potonje piše o ostvarivanju prava na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, poreznom tretmanu iste te izvješćivanju na Obrascu JOPPD kroz primjere. U slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Osnovica od koje treba utvrditi iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor nije propisana. Bez obzira na navedeno, naknada za neiskorišteni godišnji odmor se utvrđuje na isti način kako se utvrđuje naknada plaće radi korištenja godišnjeg odmora, a iznos iste će ovisiti o broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

 

Poticaji za zapošljavanje za poslodavce iz privatnog sektora (Tatjana Dalić)

U ovom članku obrađuju se poticaji koje dodjeljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: HZZ) kao provedbeno tijelo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: MRMS) koje kreira mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a , a koje su nastale kao rezultat usvojenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH za razdoblje od 2015. do 2017.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Polugodišnji financijski izvještaji (Nikolina Bičanić)

Od 2015. primjenjuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14). Njime su propisana neka nova pravila za priznavanje poslovnih događaja, a u Računskom planu promijenjen je i sadržaj razreda u kojima se iskazuju imovina, obveze i izvori, te prihodi, primici, rashodi i izdaci. S obirom na to, od 2015. izmijenjen je i sadržaj obrazaca financijskih izvještaja u odnosu na one ranije u primjeni, novim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15). U članku se daju upute za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva, koji se sastavljaju i prezentiraju tijekom srpnja. Iako se u polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ne unose usporedni podaci za prethodnu godinu, u tekstu se ukazuje na važnije pozicije za koje će do kraja godine biti potrebno reklasificirati prošlogodišnje podatke, kako bi se i oni prezentirali u godišnjim izvještajima kao odgovarajući usporedni.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 

Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije  (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije sastavljaju na Obrascu: PR-RAS-NPF i do 30. srpnja 2015. predaju ga Fini. Financijski izvještaji dostavljeni Fini nakon propisanog roka neće se zaprimati.

Izvještaj se sastavlja na novom obrascu: PR-RAS-NPF koji je dan u prilogu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15). Obrazac se razlikuje od obrasca koji se koristio kod prošlogodišnjeg polugodišnjeg izvještavanja ponajprije u dijelu dodatnih podataka (dopunjen  je podacima o prihodu ostvarenom iz sredstva Europske unije (po svim osnovama), broju volontera i broju sati volontiranja).

Polugodišnji financijski izvještaj predaju neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva. Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo ne sastavljaju polugodišnji financijski izvještaj. Polugodišnji financijski izvještaj obvezna je predati i neprofitna organizacija koja je odlučila voditi dvojno knjigovodstvo iako udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović)

Uz zadovoljenje propisanih uvjeta, a prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, za građane rezidente Republike Hrvatske koji ostvaruju dohodak od imovine iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, propisano je plaćanje paušalnog poreza na dohodak. Uz navedeno ističemo građani hrvatski rezidenti koji na temelju odobrenja nadležnog ureda pružaju usluge građana u domaćinstvu iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova: moraju dohodak od imovine utvrđivati na temelju poslovnih knjiga, ako po nekoj drugoj osnovi već vode poslovne knjige i u sustavu su PDV-a, mogu utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga ako podnesu prijavu u registar poreznih obveznika te daju izjavu da žele utvrđivati dohodak na temelju poslovnih knjiga, moraju plaćati godišnji paušalni porez i prirez, a prema rješenju PU, ako dohodak ne utvrđuju prema vlastitom izboru ili  po sili zakona prema poslovnim knjigama i evidencijama.

Za plaćanje paušalnog poreza, nadležna ispostava PU donosi porezno  rješenje kojim se utvrđuje svota godišnjeg poreza te godišnja i tromjesečna svota paušalnog poreza i prireza, kao i rokovi njihova plaćanja.

Pritom iznajmljivači ne vode poslovne knjige osim Evidencije o prometu u koju se na karaju svakog dana evidentiraju svi izdani računi bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Neovisno od toga jesu li iznajmljivači u sustavu PDV-a ili ne,  te plaćaju li paušalni porez na dohodak, porez na dohodak temeljem poslovnih knjiga i evidencija ili porez na dobit, obvezni su za pruženu ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu izdati račun korisniku s naznačenom vrstom, količinom i cijenom usluge.

Iznajmljivači apartmana, soba i postelja nisu u obvezi provoditi postupak fiskalizacije izdanih računa što ih ispostavljaju za obavljene usluge.

Ako tijekom godine nadležni ured odobri promjenu broja kreveta ili broj smještajnih jedinica u kampu,  PU će s 1. siječnja slijedeće godine ukinuti postojeće rješenje o godišnjem paušalnom porezu  prirezu, te će donijeti novo rješenje.

 

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA:

 

Novi obrasci za isplatu plaće, naknade plaće i otpremnine (Dinko Lukač)

Najkasnije do 1.7.2015. poslodavci su dužni uskladiti svoje postojeće obračunske isprave s novim obračunskim ispravama propisanim odredbama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

O sadržaju obračuna isplaćene plaće/naknade plaće, sadržaju obračuna neisplaćene plaće, sadržaju obračuna isplaćene otpremnine i sadržaju obračuna neisplaćene otpremnine, načinu popunjavanja istih kroz praktične primjere te prilagodbi i proširenju istih s podacima koje vodi svaki poslodavac ponaosob može se pročitati u članku.

 

Obračun plaće izaslanih radnika uz prikaz u Obrascu JOPPD (Irena Đurica)

Izaslanje (detašman) predstavlja upućivanje radnika od strane poslodavca na rad u drugu državu (inozemstvo) u određenom razdoblju. Ovisno o državi u koju se radnik upućuje, potrebno je utvrditi socijalni i porezni status radnika kako u matičnoj zemlji tako i u zemlji izaslanja. Upravo o tome ovisi izračun socijalnih i poreznih davanja te prikaz istih u Obrascu JOPPD, što se, uz primjere iz prakse, obrađuje u članku.

 

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM:

 

Osobitosti Intrastat istraživanja (Ksenija Ozimec, Vesna Polančec)

U članku autorice potonje pišu o osobitosti Intrastat istraživanja te transakcijama koje se uključuju odnosno isključuju iz navedenog istraživanja. Navedenim istraživanjem prikupljaju se podaci o robi kojom se trguje s poslovnim subjektima u drugim državama članicama EU, a iste dostavljaju izvještajne jedinice tj. poslovni subjekti obveznici PDV-a u RH. Usluga oplemenjivanja je jedina usluga koja se (zajedno s robom) treba prijaviti u Intrastat.

Kada se i na koji način u Intrastat prijavljuju kreditne note; rabati i popusti; povrat i zamjena robe; ambalaža; gratis roba, uzorci i reklamni materijal; licence i računalni programi; popravak robe; otpad itd. može se pročitati u članku.

 

RADNO PRAVO:

 

Primjena novih evidencija o radnom vremenu i novih obračunskih isprava o plaći (Marina Kasunić Peris)

U Nar. nov., br. 32/15 objavljeno je devet pravilnika donesenih na temelju Zakona o radu koji su stupili na snagu 28. ožujka 2015. godine. S aspekta poslodavaca i radnika posebnu pozornost naročito zaslužuje Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, te Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Naime, u pogledu primjene u praksi ova dva pravilnika puno je otvorenih pitanja (npr. o evidentiranju dnevnog i tjednog odmora, te obveznoj primjeni propisanih obračunskih isprava o plaći, naknadi plaće i otpremnine). Na neka od njih smo od Ministarstva rada i mirovinskog sustava zatražili i odgovore, te ih stoga u ovom članku i objavljujemo, a uz članak je priložen i TEB-ov ogledni primjer evidencije o radnom vremenu.

 

Što donosi novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Bijana Barjaktar)

Posljednji Kolektivni ugovor ugostiteljstva zaključen je 1. travnja 2015. i objavljen je u Nar. nov., br. 44/15 od 22.4.2015. godine. Na temelju čl. 203. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., broj 93/14) ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene predmetnog kolektivnog ugovora na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07). Odluka je stupila na snagu 28. svibnja 2015. Godine, a slijedom čega svi poslodavci koji imaju upisanu djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07) dužni su od 28. primjenjivati odredbe predmetnog kolektivnog ugovora na svoje radnike. U ovom članku autorica daje prikaz novina koje proistječu iz tog kolektivnog ugovora, uz analizu izmijenjenih prava i obveza poslodavca i radnika te komparativni prikaz novih rješenja i onih iz ranijeg Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.

 

JAVNA NABAVA:

 

Dokumentacija za nadmetanje i PDV (Domagoj Zaloker)

Ulaskom RH u članstvo EU-a poslovanje na jedinstvenom europskom tržištu donosi niz promjena u načinu oporezivanja poslovnih transakcija PDV-om u odnosu na vrijeme prije ulaska. Novi način oporezivanja isporuka robe i radova PDV-om dovodi do određenih nejasnoća i komplikacija u provedbi postupaka javne nabave, s naglaskom na sadržaj dokumentacije za nadmetanje, popunjavanje ponudbenih listova, usporedbe cijena, te izvršenje ugovora.

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

 

Europska kartica zdravstvenog osiguranja (mr. Renata Turčinov)

Postavši punopravnom članicom Europske unije, 1. srpnja 2013., Republika Hrvatska je stekla pravo i obvezu primjenjivati europske pravne propise o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Jedno od prava koji isti propisi utvrđuju je pravo osoba koje se nalaze u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja država članica Europske unije na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Osobama koje su obuhvaćene hrvatskim sustavom obveznog zdravstvenog osiguranja istu karticu izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Temeljem navedene kartice osigurane osobe HZZO-a ostvaruju, za vrijeme privremenog boravka na području drugih država članica Europske unije, odnosno država Europskog ekonomskog prostora, pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu, kod ugovornih pružatelja zdravstvene zaštite, a na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pri tome nije od značaja razlog privremenog boravka u drugoj državi članici, pa se EKZO koristi na jednak način neovisno o tome da li osigurana osoba privremeno boravi u drugoj državi članici iz privatnih ili poslovnih razloga, studija ili u neku drugu svrhu.

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 7/15 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 7/15.

 

POLUGODIŠNJA PRETPLATA NA ČASOPIS "FINANCIJE, PRAVO I POREZI"

 

Polugodišnja pretplata na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2015. obuhvaća 6 brojeva časopisa (7-12) i uključuje:

-        besplatne telefonske konzultacije s TEB-ovim savjetnicima, bez ograničenja broja poziva,

-        TEB-ov "poslovni info" za menadžere, kao dodatak svakom broju časopisa (uz tiskano izdanje),

-        besplatno korištenje pročišćenih tekstova propisa uz PIN na TEB-ovom Internet portalu www.teb.hr,

-        stručne i poslovne obavijesti putem TEB-ovog e-mail servisa,

-        popusti na pojedinim seminarima,

-        brzo informiranje o aktualnostima putem newslettera.

 

Cijena polugodišnje pretplate na FIP:

-        750,00 kn za tiskano i internet izdanje,

-        600,00 kn za tiskano izdanje,

-        500,00 kn za internet izdanje.

 

Polugodišnju pretplatu na FIP možete naručiti na slijedećem linku: polugodišnja pretplata na FIP.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

Objavljeno: 01.07.2015.

natrag