U Nar. nov., br. 91/15 od 21.08.2015. objavljen je Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.08.2015.

 

Pravilnikom se utvrđuju obveze poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od rizika pri radu s karcinogenima i/ili mutagenima uključujući i prevenciju tih rizika kao i minimalne zahtjeve u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika uključujući i granične vrijednosti izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima. Pravilnik se primjenjuje i za poslove pri kojima je prisutan azbest kao i proizvodi koji sadrže azbest, kada odredbe Pravilnika propisuju višu razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

 

 

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima na radu (Nar. nov., br. 40/07).

Objavljeno: 24.08.2015.

natrag