U Nar. nov., br. 106 od 5.10.2015. objavljen je Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji stupa na snagu 13.10.2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta i visina naknade troškova Fine u predstečajnom postupku i visina naknade troška Fine za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka te načinu njihova plaćanja.

Fina ima pravo na naknadu za obavljanje poslova u predstečajnom postupku propisanih odredbama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15) u iznosu od 760,00 kn uvećanom za PDV.

Visina naknade troška Fine za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka određuje se u iznosu od 140,00 kn uvećanom za PDV.

Za podnošenje zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka i prijedloga za otvaranje stečajnog postupka za pravne osobe iz čl. 444. Stečajnog zakona Fina nema pravo na naknadu.

Objavljeno: 07.10.2015.

natrag