U Nar. nov., br. 67/15 od 17.06.2015. objavljen je Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 25.06.2015.

 

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike (Ured), a kriteriji za određivanje velikih poreznih obveznika koji su u nadležnosti Ureda jesu: ê visina ostvarenog prihoda (ostvareni prihod veći od 150.000.000,00 kn) ê djelatnost (osiguranja, leasinga i telekomunikacija s ostvarenim prihodom većim od 15.000.000,00 kn; banaka, bez obzira na visinu ostvarenog primitka) ê veliki projekti koji na sebe vežu veći broj poreznih obveznika (veliki projekti kod kojih je očekivana visina prihoda veća od 150.000.000,00 kuna i koji na sebe vežu veći broj poreznih obveznika).

Na prijedlog Ureda, a zbog praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza poreznih obveznika, ravnatelj Porezne uprave može svojom odlukom odrediti nadležnost Ureda za porezne obveznike koji ne ispunjavaju kriterije iz Pravilnika (čl. 3.) u kojem se slučaju takav porezni obveznik smatra velikim poreznim obveznikom. Nadležni područni ured Porezne uprave utvrđuje ispunjenje uvjeta (o ostvarenom prihodu i djelatnosti) na temelju godišnje prijave poreza na dobit, a za banke na temelju upisa poslovne djelatnosti u registar poreznih obveznika. Porezni obveznici sami izvješćuju nadležni područni ured Porezne uprave o ispunjenju uvjeta za velike projekte. Porezni obveznici nastali statusnim promjenama koji bi očekivanom visinom prihoda ispunili uvjet ostvarenog prihoda većeg od 150.000.000,00 kn o istome sami izvješćuju nadležni područni ured Porezne uprave.

Nadležni područni ured Porezne uprave dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti ispunjenja uvjeta za određivanje velikih poreznih obveznika o tome izvijestiti Ured i poreznog obveznika. Ured je dužan u roku od 30 dana nakon prestanka ispunjenja uvjeta za određivanje velikih poreznih obveznika o istome izvijestiti nadležni područni ured Porezne uprave i poreznog obveznika.

Porezni obveznik koji nakon stupanja na snagu Pravilnika ispunjava jedan od uvjeta iz čl. 3. toč. 1. i toč. 2. alineje 1. i čl. 4. Pravilnika, bit će u nadležnosti Ureda sljedeća tri porezna razdoblja sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Protekom tri porezna razdoblja, porezni obveznik ostaje u nadležnosti Ureda ako je u jednom od dva prethodna razdoblja ispunjavao jedan od uvjeta iz. čl. 3. Pravilnika.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike (Nar. nov., br. 129/12).

Objavljeno: 18.06.2015.

natrag