U Nar. nov., br. 3/15 od 09.01.2015. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. ''Privremena obustava ribolovne aktivnosti''(u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.01.2015.

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioritetne osi 1. ''Mjere za prilagodbu ribarske flote Europske unije'', Mjere 1.2. ''Privremena obustava ribolovne aktivnosti'' u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013. (u nastavku: Operativni program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013. (Nar. nov., br. 38/14) i odobrenog od strane Europske komisije Provedbenom odlukom Komisije od 19.12.2013. godine o odobrenju operativnog programa za pomoć Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo u Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007. - 2013. - CCI 2013HR14FPO001 (C(2013) 9511 final).

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag