Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje donesen je temeljem Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 30/15). Ovim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje, sadržaj i način vođenja Registra posrednika. S hranom i hranom za životinje koja je oduzeta u prekršajnim postupcima i postala vlasništvo RH, a koja je prema odredbama posebnih propisa o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo RH besplatno dodijeljena posredniku, posrednik i krajnji primatelj dužni su postupati sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja. Donirana hrana za životinje služi za podmirivanje potreba životinja o kojima skrbi krajnji primatelj. Doniranom hranom i hranom za životinje ne smije se trgovati. Posrednici mogu međusobno preraspodijeliti hranu i hranu za životinje u skladu s potrebama krajnjih primatelja.

Donator je dužan voditi evidenciju davanja hrane koja mora sadržavati podatke o: otpremnicama, datumu davanja odnosno otpreme hrane, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane, nabavnoj cijeni (bez PDV-a), iznosu PDV-a te podatke o posredniku odnosno u slučaju izravnog doniranja o krajnjem primatelju. Posrednik je dužan voditi evidenciju primitka hrane od donatora odnosno građanina koja mora sadržavati podatke o: primkama odnosno potvrdama, datumu zaprimanja, nazivu, vrsti, količini i roku trajanja hrane te podatke o donatoru odnosno građaninu. Fizičke i pravne osobe koje do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju poslove koji su prema odredbama Zakona o poljoprivredi i odredbama ovoga Pravilnika poslovi posrednika u lancu doniranja hrane i hrane za životinje dužne su podnijeti zahtjev za upis u Registar posrednika najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 31.10.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2257.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag