Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija donesen je temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14). Ovim se Pravilnikom utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije te se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana. Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na cjelokupnu djelatnost neprofitne organizacije, uključujući i gospodarsku djelatnost. Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije koje su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva. Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, a koje nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, iako udovoljavaju uvjetima iz čl. 9. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na provođenje samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija ne primjenjuju se na neprofitne organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Navedene neprofitne organizacije provode samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 7.11.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag