Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša donesen je temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Nar. nov., br. 80/13 i 78/15). Ovim se Pravilnikom propisuje obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša (u nastavku: ROO) obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru postrojenja, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 15.8.2015., osim odredbe čl. 7. st. 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. Obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO iz ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1727.html

Objavljeno: 10.08.2015.

natrag