U Nar. nov., br. 84 od 29. srpnja 2015. objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_84_1641.html koji stupa na snagu 6. kolovoza 2015.

Pravilnikom se propisuje: postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom te postupci registracije, odobravanja pod posebnim uvjetima i odobravanja objekta u poslovanju s hranom,  način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom, uvjete kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom te posebna pravila o izravnoj opskrbi malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača

Pravilnikom su propisane posebne odredbe za objekte koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije, odredbe za subjekte u poslovanju s hranom i objekte u kojima se posluje s hranom a koji podliježu nadzoru sanitarne inspekcije te posebne odredbe za objekte koji podliježu nadzoru poljoprivredne inspekcije

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag