Pravilnik o radu u sustavu JCMS donesen je temeljem Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 28/13 i 33/15). Ovim se Pravilnikom propisuju pravila o načinu rada i korištenju Jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (sustav JCMS). Sustav JCMS je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standardne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na prekršajnim sudovima i Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

Sustav JCMS je povezan sa sljedećim sustavima:

  1. sustavom Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima
  2. sustavom Sudskog registra,
  3. sustavom Obrtnog registra,
  4. sustavom Jedinstvenog registra osoba,
  5. prekršajnom evidencijom,
  6. e-Oglasnom pločom sudova.

Sustav JCMS može se povezati i s ostalim sustavima za koje se to ocijeni potrebnim.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2015., osim odredbi čl. 52., 53., 54. i 55. koje stupaju na snagu 15. rujna 2015. te odredbe čl. 38. toč. 2. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_71_1367.html

Objavljeno: 30.06.2015.

natrag