U Nar. nov., br. 22 od 25.2.2015. objavljen je Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama ( u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 5.3.2015.

Sukladno navedenom Pravilniku, iz sredstava OKFŠ-a mogu se u šumama financirati: radovi biološke obnove šuma, radovi gospodarenja šumama na kršu, radovi na sanaciji i obnovi sastojina ugroženih sušenjem i drugim nepogodama, izgradnja šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina te ostali radovi prijeko potrebni za očuvanje i unapređenje općekorisne funkcije šume, radovi sjemenarske i rasadničarske djelatnosti u šumarstvu, očuvanje genofonda i podizanje klonskih sjemenskih plantaža te znanstveni radovi iz područja šumarstva. Sredstva OKFŠ-a se raspoređuju se razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta RH sukladno Zakonu o šumama.

Pravo na isplatu sredstva imaju trgovačka društva, Savjetodavna služba i javne ustanove čiji je osnivač RH, pod utvrđenim uvjetima.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Nar. nov., br. 66/06 i 25/11).

Objavljeno: 27.02.2015.

natrag