U Nar. nov., br. 8 od 23.1.2015. objavljen je Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću i stupa na snagu 1. veljače 2015.

Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuje primjena Zakona o igrama na sreću (Nar. nov., br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) u dijelu koji se odnosi na:

  1. pojam igara na sreću na stolovima, postupak izrade dnevnog obračuna prihoda na stolovima za igre na sreću, te oblik i sadržaj obveznih obrazaca za obračun prihoda od igara na sreću na stolovima,
  2. pojam igara klađenja i postupak izvješćivanja o dnevnom obračunu rezultata poslovanja od priređivanja igara klađenja,
  3. pojam igara na sreću na automatima za igre na sreću, postupak izrade dnevnog obračuna prihoda, te oblik i sadržaj obveznih obrazaca za obračun prihoda od automata za igre na sreću,
  4. sadržaj i način dostavljanja konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću, igara u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima,
  5. sadržaj i način dostavljanja konačnog mjesečnog izvješća o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara i igara klađenja,
  6. sadržaj i način dostavljanja konačnog obračuna godišnje naknade za pravo priređivanja igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 27.01.2015.

natrag