Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru donesen je temeljem Zakona o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 81/13 - 152/14). Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, te način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 15.8.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1723.html

Objavljeno: 10.08.2015.

natrag