U Nar. nov., br. 58 od 28.5.2015. objavljen je Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje način primjene odredaba Zakona o faktoringu (Nar. nov., br. 94/14) na obavljanje poslova faktoringa:

1. faktoring društava iz drugih država članica na području RH,

2. faktoring društava iz trećih država na području RH.

Faktoring društvo iz druge države članice koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova faktoringa kao uzajamno priznate usluge prema Zakonu o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13 i 19/15; u nastavku: ZOKI), može obavljati poslove faktoringa na području RH na način i uz uvjete propisane odredbama ZOKI-ja.

Faktoring društvo iz druge države članice koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova faktoringa kao uzajamno priznate usluge može obavljati poslove faktoringa neposredno ili putem podružnice koja ispunjava uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge.

Faktoring društvo iz druge države članice koje je u skladu s propisima države članice ovlašteno obavljati poslove faktoringa u toj državi članici, a koje ne ispunjava uvjete za poslovanje kao financijska institucija koja obavlja poslove faktoringa kao uzajamno priznatu uslugu te druge propisane uvjete u skladu sa ZOKI-jem, može obavljati poslove faktoringa na području RH samo putem podružnice.

Faktoring društvo iz treće države, odnosno strano faktoring društvo, može obavljati poslove faktoringa na području RH samo putem podružnice, i to pod uvjetom da je te poslove ovlašteno pružati u toj državi i da posluje najmanje dvije godine.

Objavljeno: 02.06.2015.

natrag