U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljen je Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu kojim se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije neprofitnih organizacija. Pravilnik je stupio na snagu prvog dana od dana objave.

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag