Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog inspektora donesen je temeljem Zakona o mjeriteljstvu (Nar. nov., br. 74/14). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima  koju vode mjeriteljski inspektori Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Očevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim pregledima (nadzorima) i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli mjeriteljski inspektori. Mjeriteljski inspektori dužni su voditi očevidnik (obrazac OMI) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 16.4.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_39_814.html

Objavljeno: 10.04.2015.

natrag