U Nar. nov., br. 19/15 od 20.02.2015. objavljen je Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 28.02.2015.

 

Pravilnikom se propisuje način obračuna, obrazac, poseban račun i rokovi uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod i ukupni primici ostvareni na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupan prihod umanjuje se za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja i prihode od dividendi te udjela u dobiti.

Naknada se plaća u visini 0,0265% od osnovice za obračun, a uplaćuje se tromjesečno i po završnom računu na žiroračun državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 - OIB (uplatitelja).

Obveznik plaćanja naknade sastavlja obračun naknade na obrascu OKFŠ koji je tiskan u Prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Akontacija naknade plaća se tromjesečno na navedeni račun u sljedećim rokovima: za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka, do 30. travnja; za razdoblje 1. travnja - 30. lipnja, do 30. lipnja; za razdoblje 1. srpnja - 30. rujna, do 30. rujna; za razdoblje 1. listopada - 31. prosinca, do 31. prosinca.

Zaduženje obveznika za iznos tromjesečne akontacije u tekućoj godini obavlja se na temelju konačnog obračuna za prethodnu godinu na obrascu OKFŠ.

Konačni obračun naknade obavlja se za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca, a obveznik ga dostavlja Ministarstvu poljoprivrede.

Razlika za uplatu iz obrasca OKFŠ - rubrike AOP 9 uplaćuje se na navedeni račun do 30. travnja naredne godine.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 84/10 i 39/12).

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag