U Nar. nov., br. 85 od 1. kolovoza 2015. objavljen je Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1663.html koji stupa na snagu 2. kolovoza 2015.

Pravilnikom se određuju troškovi službenih kontrola nad hranom kao i materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom koje provode sanitarni inspektori na granici, a za koje se naplaćuju naknade. Troškove službenih kontrola snosi uvoznik, a visina naknade propisana je čl. 4. Pravilnika.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag