U Nar. nov., br. 90 od 19.8.2015. objavljen je Pravilnik o katalogu otpada koji stupa na snagu 27. kolovoza 2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se Katalog otpada, kategorizacija za prekogranični promet otpadom i količina određenog otpada koja se smatra neznatnom.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Nar. nov., br. 50/05 i 39/09).

Objavljeno: 24.08.2015.

natrag