Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija donesen je temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14). Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja, uređuje se minimalni sadržaj i rokovi dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te način vođenja, upis, brisanje i promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija.

Financijski izvještaji sastavljaju se na sljedećim obrascima:

- Bilanca na Obrascu: BIL-NPF

- Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF

- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.

Navedeni obrasci su sastavni dio Pravilnika.

Registar neprofitnih organizacija u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo financija kao popis neprofitnih organizacija. Prilikom upisa u Registar, neprofitnoj organizaciji se dodjeljuje redni broj upisa (RNO broj) koji je jedinstven i neponovljiv. Podaci iz Registra javni su i dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 26.3.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_31_626.html

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag