U Nar. nov., br. 84 od 29. srpnja 2015. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_84_1643.html koji je stupio na snagu 30. srpnja 2015.

Navedenim Pravilnikom mijenjan je čl. 14. st. 1. te je propisano da se za dan godišnjeg izračuna cijena lijekova na veliko određuje  prvi radni ponedjeljak u ožujku o čemu se obavijest daje na internetskoj stranici Zavoda.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag